Beleidsplan

(vastgesteld 2 oktober 2001)

Inleiding tot koerswijziging.
Op de algemene ledenvergadering van 29 mei 2001 kwamen een aantal punten aan de orde:
• het mogelijk opheffen van de vereniging enerzijds omdat het doel van de vereniging, gezamenlijk onderhoud, niet meer van deze tijd blijkt terwijl er anderzijds voortdurend gebrek is aan bestuursleden;
• het gevoel van onveiligheid in de buurt;
• de inleiding van de heer W. Knol, voorzitter van de Stichting Eigenwijks, waarin hij wees op de mogelijkheid dat de vereniging zich nadrukkelijk bezig zou gaan houden met buurtbeheer.
In het bijzonder het laatste punt sprak de vergadering aan en besloten werd dat dit het onderwerp zou zijn van een vergadering in september waarin de leden zich zouden kunnen uitspreken over een nieuw beleid van de Vereniging waarin Buurtbeheer een belangrijke rol zou kunnen spelen.
Deze notitie is bedoeld om een aanzet te doen voor dit nieuwe beleid.

Waar buurtbeheer zich meer richt op de openbare ruimte zal het “oude” beleid, gericht op onze woningen ook aan de orde blijven. Hoewel gezamenlijk onderhoud niet meer het belangrijkste punt is zullen er van tijd tot tijd zaken spelen die voor ons als huiseigenaren van belang kunnen zijn en waarbij de uitwisseling van informatie en ervaringen een rol kan spelen.
Anderzijds kende het oude beleid toch ook aspecten die de openbare ruimte betreffen zoals verkeersdrempels. Buurtbeheer is een uitbreiding hiervan.

Wat is Buurtbeheer.
Buurtbeheer wordt ingesteld bij besluit van het stadsdeel en is tot nu toe een samenwerkingsverband van stadsdeel, welzijnsinstellingen, politie en woningcorporaties met als doel:
• De leefbaarheid en veiligheid in de buurt te vergroten
• De betrokkenheid van en communicatie met bewoners te vergroten
• De betrokkenheid van organisaties te vergroten.
Onder leefbaarheid wordt verstaan de mate van maatschappelijk welzijn van buurtbewoners, de fysieke toestand van de buurt en de mate van openbare orde en veiligheid in de buurt.

Buurtbeheer omvat per buurt platformvergaderingen waar buurtbewoners, organisaties en stadsdeel elkaar ontmoeten en overleggen over de leefbaarheid in de buurt en samen proberen oplossingen te vinden voor de problemen en wensen die er zijn. In werkgroepen worden bepaalde ideeën uitgewerkt.
Het platform wordt voorgezeten door een medewerker van Eigenwijks die tevens een coördinerende rol heeft. Eigenwijks of Impuls verzorgen de ondersteuning van de werkgroepen.
Belangrijk is het jaarlijks op te stellen werkplan. Hierin wordt aangegeven wat men wil doen en hoe men het budget van Euro 12.350,54 per buurt wil gaan besteden. Aan de besteding zijn voorwaarden verbonden.

Buurtbeheer binnen het VHS gebied.
De leden van onze Vereniging wonen verdeeld over twee buurten te weten in de Lobo Braakensiekstraat waar geen buurtbeheer is en in de buurt ten noorden van de Comeniusstraat die sinds 1997 valt onder buurtbeheer Sloterparkwijk. Buurtbeheer Sloterparkwijk omvat het hele gebied omgeven door de spoordijk, de Lelylaan, de Sloterplas en de Jan Evertsenstraat. De VHS is als organisatie nooit bij dit buurtbeheer betrokken geworden. Individuele leden van de vereniging zijn wel degelijk in buurtbeheer actief.
Buurtbeheer Sloterparkwijk bemoeit zich hoofdzakelijk met de corporatiebuurt en nauwelijks met onze buurt: de buurtconciërges lopen alleen maar aan de oostzijde van de Huizingalaan. Dit vindt zijn oorzaak in de financiering van buurtbeheer: deels door het stadsdeel en deels door de corporaties.
Onze VHS-buurtbewoners komen nauwelijks op platformvergaderingen.
De indruk bestaat bij buurtbeheer Sloterparkwijk dat bewoners van het VHS-gebied voldoende mondig zijn om hun eigen boontjes te doppen. Dit moge zo zijn maar aan de andere kant bestaat er bij de VHS-bewoner de indruk dat er naar klachten richting politie of stadsdeel nauwelijks wordt geluisterd of dat men met een kluitje in het riet wordt gestuurd.
Actief Buurtbeheer kan hierin een oplossing bieden. Een probleem wordt in een brede vergadering onder de aandacht gebracht en de organisatie die er wat mee moet doen wordt nadrukkelijk gevolgd in het zoeken naar de oplossing. Onderwerpen zouden kunnen zijn: Inrichting en onderhoud van de openbare ruimte, overlast, woongenot als groen en andere voorzieningen, feestelijke of culturele activiteiten.

Buurtbeheer door VHS.
Allereerst moet worden vastgesteld dat VHS een actieve rol in Buurtbeheer op zich kan nemen daar het volledig past binnen de doelstellingen (artikel 2 van de statuten) van de Vereniging: Er is hier namelijk sprake van een algemeen belang.
Binnen Buurtbeheer willen wij dat onze positie als buurtbewoners/eigenaren wordt verbijzonderd in die zin dat wij rechtstreeks voor onze eigen belangen, die van de leden en voor de overige eigenaren/bewoners, richting stadsdeel, politie e.d. op gaan komen middels een eigen platform en niet meer via buurtbeheer Sloterparkwijk.
Dit kan gebeuren op vergaderingen die door de VHS worden georganiseerd als ledenvergaderingen waarbij ook andere eigenaren/bewoners (niet leden) uit de buurt toegang hebben (artikel 14, lid 2 van de statuten). Het bestuur VHS nodigt dus uit, zit de vergadering voor, maakt verslag en coördineert en controleert de activiteiten die uit de vergadering voortkomen.
Belangrijk is dat op de vergaderingen in ieder geval aanwezig zullen zijn: de projectleider/coördinator van Eigenwijks, de Politie en een ambtenaar die namens het stadsdeel kan spreken dan wel binnen de stadsdeelorganisatie voldoende invloed heeft om de klachten/vragen aldaar voor te leggen.
Het stadsdeelbestuur zal dus niet alleen moeten besluiten om buurtbeheer door de VHS uit te laten voeren maar zal ook moeten garanderen dat genoemde partijen er bij betrokken zullen zijn.

Uitwerking Buurtbeheer door de VHS.
Als onze leden daarmee akkoord gaan zullen wij het stadsdeelbestuur het volgende voorstellen:
 

  1. Het buurtbeheerconcept zal worden ingevoerd in het huidige gebied van ons ledenbestand:
    • De buurt omgeven door Johan Huizingalaan, Comeniusstraat, Colenbranderhof, Christoffel Plantijngracht ten zuiden van het Jachthaveneiland, Sloterplas, noordkant Bakhuizen van den Brinkhof, Hemsterhuisstraat. Het gebied omvat dus het Jachthaveneiland en een deel van het Sloterpark.
    • Het gebied ten zuiden van de Pieter Calandlaan omgeven door de doorgaande weg van de Lobo Braakensiekstraat en Christoffel Plantijngracht tot aan de Slotervaart inclusief de Theo Mann Bouwmeesterhoff en Ank van der Moerstraat.
    In deze gebieden wil de VHS zich aktief opstellen. Ten aanzien van aanpalende gebieden zal reagerend worden opgetreden als dat in het belang van onze bewoners lijkt dan wel als de ledenvergadering dit wenselijk acht.
  2. Het bestuur zal ten minste twee keer per jaar een ledenvergadering (anders dan de jaarvergadering) houden die toegankelijk is voor alle bewoners en organisaties uit het gebied en waarin deze allemaal het woord kunnen voeren. Op deze vergadering dienen in ieder geval aanwezig te zijn: de projectleider/coordinator Buurtbeheer Sloterparkwijk van Eigenwijks, de buurtregisseur van de politie en iemand van het stadsdeel. In deze vergadering kunnen alle zaken, onze buurt en woningen betreffend, aan de orde worden gesteld. In werkgroepen kunnen bepaalde ideeën of vragen worden onderzocht of uitgewerkt.
  3. Deze vergaderingen zullen binnen de buurt moeten worden gehouden dus bijvoorbeeld in de Pro Regeschool, de Louis Bouwmeesterschool of in De Schutse.
  4. Het bestuur van de VHS zorgt voor de uitnodigingen, de organisatie van de vergadering, zit de vergadering voor, maakt het verslag en draagt zorg voor coördinatie en controle van de afspraken die in de vergadering worden gemaakt en doet hierover verslag aan de bewoners.

 

Communicatie
De communicatie voor buurtbeheer met de leden zal lopen via het Infobulletin of, zo nodig, via aparte mailingen. Veel zaken zullen in platformvergaderingen aan de orde kunnen komen of anders in het bestuur. Terugkoppeling zal dan gebeuren via het Infobulletin of op de eerstvolgende ledenvergadering.
Meer individuele vragen zullen via een persoonlijke reactie door het bestuur beantwoord worden.

Financieel.
Hoewel wij als vereniging over eigen inkomsten beschikken in de vorm van contributies gaan wij er vanuit dat het stadsdeel de activiteiten zal subsidiëren. Als het stadsdeel besluit tot invoering van buurtbeheer overeenkomstig ons voorstel zullen hierover afspraken moeten worden gemaakt die kunnen leiden tot wijziging van de begroting. Deze zal dan weer aan de leden worden voorgelegd.

H. Miedema/T. Rombout

 

Tags: