Welkom

 

Welkom bij de Vereniging van Huiseigenaren in Slotervaart (VHS). We behartigen de belangen van bewoners in de buurt en hebben veel aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving in dit mooie stukje van Amsterdam Nieuw-West.

 

Tijd voor een feestje! De VHS bestaat dit jaar 60 jaar. Op zaterdag 23 september van 15 tot 19 uur is iedereen van harte welkom in de Culturele Broedplaats HW10, Hendrik van Wijnstraat 10, om dit jubileum met het bestuur te vieren.

We beginnen de viering met een wandeling door Slotervaart: "Ontdek de tuinstad uit de jaren vijftig en zestig met zijn stedenbouw, architectuur, groen en kunst" van 15 tot 17 uur.

Daarna een feestelijke bijeenkomst in HW10: presentatie van het nieuwe wandelgidsje, akoestische muziek, hapjes en drankjes van 17 tot 19 uur.

 

De VHS heeft een inspraakreactie op de renovatieplannen voor het oostelijke deel van het Sloterpark geschreven en bij de Gemeente Amsterdam ingediend.

De leden zijn op de jaarvergadering van 30 mei akkoord gegaan met het inschakelen van een boomdeskundige voor een second opinion voor de 222 bomen ten oosten van het Christoffel Plantijnpad waarvoor door het stadsdeel een kapvergunning is afgegeven. Inmiddels is het rapport binnen en het blijkt dat de conditie en vitaliteit van deze bomen goed is en dat de leeftijdsverwachting tenminste nog 50 jaar is. Dit rapport is bijgevoegd bij onze inspraakreactie van 12 juni.

 

Amsterdam, 12 juni 2017

Betreft: inspraakreactie ‘herinrichtingsplan Sloterpark Oost’

Vooraf:

De Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart heeft als één van haar statutaire taken op te komen voor de belangen van de eigenaren/bewoners in het gebied tussen Johan Huizingalaan, Comeniusstraat en Christoffel Plantijnpad/Sloterpark en in het gebied van de koopwoningen bij de Lobo Braakensiekstraat. Ca 70 % van de eigenaren/bewoners is lid van onze vereniging (301 huizen/leden).
Het merendeel van onze eengezinshuizen (= 365, waarvan 260 leden) grenst aan de oostelijke zijde van het Sloterpark/Sloterplas.
Wij beperken ons dan ook in onze reactie tot het gebied tussen de Robert Fruinlaan en het Watersporteiland.

Reactie:

Dat het park, dat tientallen jaren is verwaarloosd, gerenoveerd gaat worden juichen wij toe.
De wateroverlast is groot en dat er maatregelen genomen worden om dit te beperken, lijkt ons prima. Afgezien van deze verbeteringen gingen wij er dan ook vanuit dat ons aangrenzende park qua flora gerenoveerd en qua diversiteit aangevuld zou worden en dat het huidige ontwerp gerespecteerd zou worden.
Echter tijdens de infoavonden bleek en uit de stukken blijkt dat u een nieuw ontwerp heeft laten maken waar wij op een groot aantal belangrijke punten niet akkoord mee zijn:

1. de grote weide wordt in het plan vol gezet met bomen (weliswaar 20 meter uit elkaar), waardoor volgens u het park een ruggengraat krijgt en veel bewoners hun eigen boom met schaduw voor als het heet is. Onze leden vinden dit een onzinnige argumentatie en vinden dit ongewenst. Behoud deze als speelweide.
Het weidse uitzicht naar de Sloterplas en de zichtlijn naar de overkant van de Sloterplas met de heuvel is een bijzonderheid die onderdeel is van het Sloterpark als geheel en behoort daarmee gehandhaafd te worden, evenals de afwisseling in de lengte van het park nl. bosperceel, open stuk, bosperceel, etc. Zie afbeelding in de bijlage (Urban van Aar).
Ook zijn er in de weide 2 extra voetpaden gepland die lopen van de bebouwing naar de plas.
U ziet deze paden als voortzetting van de paden van de Bakhuizen van den Brinkhoven. Déze paden horen bij het bijzondere ontwerp van de bebouwing die wordt afgesloten met de bomengroepen in trapeziumvorm. Dan komt het Christoffel Plantijnpad en dan het park.
Deze nieuwe paden in de grote weide zouden handig moeten zijn voor bejaarden met rollators (korte route naar de plas) maar bij navraag bij ouderen vinden zij het geen enkel probleem om de bestaande paden te belopen/om te lopen.
Bovendien zijn deze door ons ongewenste paden wel heel handig voor brommers en fietsen om routes af te snijden/te verkorten. Ook dit plan vinden wij onzinnig.

Weg met die paden!

2. het inkorten van de oostzijde van de bospercelen ten behoeve van

3. een brede strook gras langs het Christoffel Plantijnpad

Omdat de grote open weide in het plan vol wordt gezet met bomen zouden de omwonende kinderen en leerlingen van de Pro Regeschool hier niet meer kunnen vliegeren en voetballen en sportdagen houden. Er is een brede strook gras gepland waar kinderen dit dan wél kunnen doen. Hiervoor worden drie bospercelen drastisch ingekort, dus heel veel minder bos en meer gras.
U denkt toch zeker niet dat ouders hun kinderen (en de school) op die strook vlakbij het Christoffel Plantijnpad met zijn fietsers en hardrijdende brommers laten voetballen?

Een gevaarlijk plan!

4. ruimtes in een bosmantelperceel voor picknicktafels

Deze geven alleen maar aanleiding voor vervuiling van het bos. Dergelijke plekken worden in parken vaak gebruikt als hangplek voor alcoholisten en/of drugsgebruikers/-handelaren.
Dus: zeer ongewenst! Wat is er mis met kleedjes op het gras, zoals dat ook gebeurt in het Vondelpark waar geen picknicktafels geplaatst zijn.

Niet doen! Gewoon open houden!

5. bomenkap

Dat er gedund en gekapt moet worden, waar nodig, zijn we het mee eens.
Maar dat er zó veel bomen gekapt moeten worden, wordt door onze leden ernstig betwijfeld:

1. dus de bomen aan de oostzijde van de bospercelen ten behoeve van de grasstrook (zie punt 2 en 3) en

2. de 6 bomengroepen (lindes) op de koppen van de Bakhuizen van den Brinkhoven (67 lindes) plus de grote bomengroep (50 lindes) ten zuiden van de bocht in het Christoffel Plantijnpad. Dit zou kap betekenen van in totaal 117 bomen, direct grenzend aan de huizen van de Bakhuizen van den Brinkhoven. Zo’n grootschalige kap zal een enorme impact hebben op het woongenot van de aangrenzende bewoners.
Dat er nu geld beschikbaar is om deze bomen ook te vervangen mag niet de belangrijkste reden zijn.
Overigens zien deze bomen er momenteel schitterend uit met fraaie kruinen en volgens u zouden deze nog maar een levensduur hebben van 10 jaar. Trouwens over tien of meer jaren kun je ze alsnog vervangen.

Wij betwijfelen dit ernstig en daarom hebben  wij voor deze 117 bomen een second opinion door een boomdeskundige geregeld. Dit is op 30 mei jl. in de jaarvergadering van onze vereniging unaniem door de leden besloten. Dit krijgen wij niet meer vóór 13 juni voor elkaar en zullen wij deze second opinion zo snel mogelijk aan u doen toekomen, met als uiterste datum 13 juli 2017.

Afgezien van de uitslag van de second opinion dringen wij erop aan dat al deze bomengroepen, die ten oosten van het Christoffel Plantijnpad staan en bij de bebouwing horen en niet bij het park,  losgekoppeld worden van de parkrenovatie.
Het park ligt ten westen van het Plantijdpad, de beplanting ten oosten daarvan behoort bij het Bakhuizen van den Brinkhof. Mochten er bomen om welke reden dan ook slecht zijn, dan kunnen deze individueel vervangen worden, zoals dat tot nu toe gebeurde. Zie afbeelding.
Bij het 2e ontwerp dachten wij dat u het fietspad in de bocht weer teruggelegd had op de oude plek maar bij nader inzien vindt er tóch een afsnijding van de bocht plaats. Bovendien vinden we de lindenbomen in waaiervorm niet meer terug. Twee aantastingen van het  oorspronkelijke ontwerp.
Niet doen dus.

Resumerend: U kunt de bewoners zo’n drastische kap niet aandoen, bomen zijn geen lantaarnpalen.

Overig

Het paddenparadijs en een verbetering op de oever hoek Sloterplas/Plantijngracht met een “bastion” vinden wij goede aanwinsten. Hierbij verzoeken wij u wel rekening te houden met  uw ontwerp voor het bastion met het eerdaags te bouwen bruggetje naar het Water­sporteiland (waar onlangs geld voor beschikbaar is gekomen, projectleider Coen de Rijk).

N.B. bomenkap rondom 6 achterliggende hoven (zie afbeelding)
Bovendien ziet het er naar uit dat de bomen in de straten van de aangrenzende achterliggende 6 hoven ook rond dezelfde tijd gekapt moeten worden.
U als Gemeente zadelt ons ledengebied wel heel zwaar op met beide grote rigoureuze bomenkap projecten. De bomen zijn beeldbepalend groot en heel groen en zouden dan in dezelfde periode verdwijnen.
Ook hier is geld (DORA) voor beschikbaar. Een dubbele impact voor de bewoners.
Tenslotte duurt het jaren voordat bomen weer tot volle wasdom komen.

Samengevat verzoeken wij u:

1. de weide aan te pakken qua wateroverlast en open te houden, geen regiment bomen te planten, behoud deze weide als speelweide én zichtlijn naar de overkant Sloterpark West

2. de extra wandelpaden in deze weide te schrappen

3. de grasstrookbreedte ten westen van het Chr. Plantijnpad te houden zoals die nu is

4. waardoor de 3 bospercelen in grootte gehandhaafd kunnen blijven

5. de picknicktafels te schrappen

6. de 6 bomengroepen ten oosten van het Christoffel Plantijnpad langs de bebouwing ongemoeid te laten en los te koppelen van de renovatie

7. de plaats van de bocht Chr. Plantijn-fietspad te behouden en niet afsnijden

Tevens verzoeken wij u met klem het huidig ontwerp te respecteren/handhaven en een goede renovatie en geen herinrichting uit te voeren. Deze herinrichting moet van tafel!

Te allen tijde bereid het bovenstaande toe te lichten, verblijven wij,
met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart,
Tineke Rombout, voorzitter

 

Lees meer over de oude renovatieplannen voor het oostelijke deel van het Sloterpark.

Er is een ontwerp-bestemmingsplan voor de Sloterplas en omgeving. In het bestemmingsplan staat bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden en waar dat niet mag. Het plan maakt diverse ontwikkelingen mogelijk. In december 2016 is er een inloopavond geweest waar men het plan kon bekijken en vragen stellen. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt nu tot 18 januari 2017 ter inzage op het stadsloket aan het Osdorpplein 1000. Tot die datum kunnen zienswijzen ingedient worden. Lees meer...

Het gemeentebestuur heeft begin januari de plannen voor een nieuw erfpachtstelsel gepresenteerd: het meer dan 120 jaar oude erfpachtstelsel veranderd fundamenteel van aard. Lees meer...

 

Onze leden wonen in het volgende gebied:

  • omgeven door Johan Huizingalaan, Comeniusstraat, Colenbranderhof, Christoffel Plantijngracht ten zuiden van het Jachthaveneiland, Sloterplas, noordkant Bakhuizen van den Brinkhof, Hemsterhuisstraat. Het gebied omvat  ook het Jachthaveneiland en een deel van het Sloterpark. (368 woningen)
  • het gebied ten zuiden van de Pieter Calandlaan omgeven door de doorgaande weg van de Lobo Braakensiekstraat en Christoffel Plantijngracht tot aan de Slotervaart inclusief de Theo Mann Bouwmeesterhof en Ank van der Moerstraat. (84 woningen)

2/3 van bovenstaande huiseigenaren zijn lid van onze vereniging

Onderwerpen: